ชื่อโครงการ : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (SEA) เชิงบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok City Gas)  

เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตวัฒนา และเขตคลองเตย

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เอ็นทิค จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ