ชื่อโครงการ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา บ้านเขาน้อย                                                                                                                                                

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอเรจ จำกัด

ดำเนินงานภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานะโครงการ : จบโครงการ