ชื่อโครงการ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการมาลีบู เขาเต่า (ส่วนขยาย)                                   

ที่ตั้งโครงการ :  ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                       

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็มทะเล จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ