บริษัทฯ มีธุรกิจหลักให้บริการในด้านที่ปรึกษางานวิศวกรรมและวิชาการสิ่งแวดล้อมดังนี้

การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
(Environmental Auditing)

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ประกอบด้วยทีมนักวิชาการที่สามารถให้บริการด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ

มวลชนสัมพันธ์/จัดทำสื่อเผยแพร่
(Public Relations/Medias)

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด มีทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา และมวลชนสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพในงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระดับโครงการ/เจ้าของโครงการ กับภาคประชาชน

งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System)

ให้คำปรึกษาและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Environmental Monitoring)

ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีบริการประเมินผลวิเคราะห์โดยผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้คำปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Consultant)

ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกค้าที่สนใจ ทั้งภาคส่วนที่เป็นเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำข้อเสนอแนะไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม รวมถึงข้อบังคับตามระบบมาตรฐานต่าง ๆ

จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)

รับศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดให้จัดทำรายงาน การขยายโครงการ การปรับปรุงแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการศึกษาจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

งานศึกษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(Occupation Health and Safety)

ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้สอดคล้องกับการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดทำระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

ให้บริการคำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษา ISO ต่าง ๆ โดยทีมงานปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจของลูกค้า

ศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Study)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ได้โครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิตของโครงการที่ต้องการ โดยมีขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

ออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Engineering Design)

รับออกแบบวิศวกรรมและวางผังงานให้อยู่ให้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

ออกแบบและวางผัง
(Master Plan and Conceptual Design)

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน เอ็นไวร์ไซน์พร้อมให้บริการในโครงการด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยให้บริการตั้งแต่การวิเคราะห์โครงการ วางแผน และออกแบบโครงการ เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมั่นใจได้ในคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของผลงาน

งานบริการด้านวิชาการอื่น
(Other)

รับให้คำปรึกษา งานวิชาการทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในงานแต่ละด้านโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การคิดปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป