ความเป็นมา

          บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด (ENVISIGN COMPANY LIMITED) หรือ “ENVISIGN” เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 จดทะเบียนประเภทบริษัทจำกัด “บจก” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105552038192 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในงานด้านการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ สำรวจ และจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม บริการวางระบบ ออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานศึกษาความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประเภทโครงการพัฒนา โดยทีมงานนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม วิศวกรรม และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงานและร่วมปฏิบัติงาน

          นโยบายและเป้าหมายหลักของการก่อตั้งบริษัท “ENVISIGN” ต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ที่มีเจตนารมณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมโดยรวม และประเทศชาติ โดยนำหลักวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษา มาพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคต ให้คงคุณค่าและความสำคัญอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ใบอนุญาตเลขที่ 17 และได้ขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ทะเบียนเลขที่ 353

วิสัยทัศน์

  • ต้องการให้ “ENVISIGN” เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่
  • สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทัดเทียมบริษัทชั้นน้ำในระดับสากล

 

พันธกิจ

  • มีเจตนารมณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคม และประเทศชาติ
  • ใช้หลักวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา ส่งเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความสำคัญและคงคุณค่าอย่างยั่งยืน
  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากร เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับสากล
  • จัดการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร / บริหาร

ลูกค้าของเรา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง
กรมชลประทาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
กรมทรัพยากรน้ำ
กกพ.
ดำเนินงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (มหาชน)
บริษัท ซับเบิร์บ เอสเต็ท จำกัด
China Petroleum Pipeline Bureau
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
บริษัท สยามเบสท์ เอ็นจีวี จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
บริษัทกลุ่ม โรงพยาบาลบางปะกอก จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
บริษัท ไทยแคปปิตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
สำนักอนามัย กทม.
Fluor Daniel Inc. – Philippines