ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาสำรวจและประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ                                                                                                                               

ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร                                                                                                                    

ชื่อลูกค้า : เจ้าของโครงการ : สำนักอนามัย กทม.

สถานะโครงการ : จบโครงการ