ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร                                                                

เจ้าของโครงการ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ดำเนินงานภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                       

สถานะโครงการ : จบโครงการ