ชื่อโครงการ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่าย 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3- (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอรุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์                                                                                     

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดำเนินงานภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

สถานะโครงการ : จบโครงการ