ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE)โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด                                                                                                                                      

ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

ดำเนินงานภายใต้  MAA Consultants Co., Ltd    สถานะโครงการ : จบโครงการ