ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการติดตั้งเครื่องเติมความดัน ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW7-หน่วยไฟฟ้า)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ