ชื่อโครงการ : โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ ESHIA)เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้ำโขง ชี มูล พื้นที่ 5 ลำพะเนียง

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดเลย

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ

ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เซาท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด