ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการติดตั้งเครื่องเติมความดัน ณ สถานีควบคุมก๊าซ (BVW7-Compressor)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ