ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 22 เควี เพื่อขยายเขตไฟฟ้า

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้างดง

สถานะโครงการ : จบโครงการ