ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลกระทบด้านเสียงสำหรับโครงการประเภทระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ :  จบโครงการ