ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก KP5  ถึง KP13

ที่ตั้งโครงการ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ