ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ส่วนต่อขยาย)
ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ