ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยค ภายในสถานีควบคุมก๊าซ BVW7 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 (การเปลี่ยนแปลงผังโครงการ)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ