ชื่อโครงการ : งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษฉลองรัช-สระบุรี

ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานครไปยัง จังหวัดสระบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา