ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ – ขอนแก่น 4(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

ที่ตั้งโครงการ : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเลย 2 จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 จังหวัดขอนแก่น

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : จบโครงการ