ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการ NGVของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พื้นที่ อ.น้ำพองจ.ขอนแก่น

ที่ตั้งโครงการ : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ