ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการ NGVของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ที่ตั้งโครงการ : อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ