ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) – ท่าวังผา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

ที่ตั้งโครงการ : ชายแดน ตำบลชายแดน อำเภอสองแคว

ชื่อลูกค้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : จบโครงการ