ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ 2 (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย)

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ