ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2 – แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ