ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี) – อุบลราชธานี3 และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี3 - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอสิรินธร และอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ