ชื่อโครงการ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ