ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ 3 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ)

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ