ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางปะกอก 1/1 และ LONG TERM BUIDING

ระยะเวลาดำเนินการ  :  3  เดือน

เจ้าของโครงการ  :   บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารายละเอียดและกิจกรรมการพัฒนาโครงการ รวมทั้งศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและเปิดดำเนินการ นำไปสู่การเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

บทคัดย่อ  :  โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางปะกอก 1/1 และ LONG TERM BUIDING เป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก มีที่ตั้งโครงการอยู่ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 25/2 กับซอยตลาดบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด บนแปลงโฉนดที่เลขที่ 343 2358 12561 12562 12563 12564 12565 12566 12876 12877 และ 12947 รวมจำนวน 11 ฉบับ มีพื้นที่รวม 6-0-85 ไร่ หรือ 9,940 ตารางเมตร โดยพัฒนาเป็นอาคารโรงพยาบาลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล สูง 19 ชั้น จำนวน 236 เตียง อาคารผู้สูงอายุ สูง 20 ชั้น จำนวน 190 เตียง รวมทั้งสิ้น 426 เตียง พร้อมทั้งพื้นที่จอดรถบนอาคารจำนวน 542 คัน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน คิดเป็นในพื้นที่ก่อสร้างรวม 63,450 ตารางเมตร ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการตามโฉนดที่อยู่ในระยะ 200 เมตร กับเขตทางถนนสุขสวัสดิ์ฟากเหนือ อยู่ในที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่ดินประเภท พ.3 (สีแดง) บริเวณ พ.3-40 พื้นที่โดยรอบแปลงที่ดินที่จะก่อสร้างเป็นย่านชุมชนตลาดบางปะกอก ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัย(ทาวเฮ้าส์) สูง 2-4 ชั้น

                 การออกแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ได้ออกแบบสอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และมีการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นไว้อย่างเพียงพอ เช่น มีระบบสำรองน้ำใช้ขนาดความจุ 788 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 2 วัน มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Activated Slude) รองรับน้ำเสียได้สูงสุด 500 ลบ.ม./วัน มีระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วม มีระบบหน่วงน้ำขนาดความจุ 221.8 ลบ.ม. มีระบบรวบรวมและห้องพักขยะแยกระหว่างขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยติดเชื้อ และขยะมูลฝอยอันตราย มีระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยสอดคล้องตามกฎข้อบังคับและมาตรฐาน NFPA(National Fire Protection Association Standard) นอกจากนั้นยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการคิดเป็นพื้นที่รวม 2,270 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล 2.10 ตร.ม. : คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน(ไม้ยืนต้น) ประมาณ 1,500 ตร.ม.ด้วย

                 การพัฒนาโครงการมีปัจจัยผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้เลือกเทคนิควิธีการก่อสร้างฐานรากโดยชนิดเสาเข็มแบบเจาะ เว้นระยะถอยร่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบ มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงชนิดกำแพงคอนกรีตหนประมาณ 15 เซนติเมตร สูง  3 เมตร  และติดตั้งผ้าใบป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างโดยรอบอาคารที่ก่อสร้าง นอกจากนั้น ยังมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการ เช่น ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียงและแรงสั่นสะเทือน  การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจสังคม ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน และการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

                 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด ได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 28/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และในการประชุมครั้งที่ 52/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่งครัด และเมื่อเริ่มดำเนินการโครงการแล้วจะต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน