ชื่อผลงาน : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ  :  12 เดือน

เจ้าของโครงการ  :   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารายละเอียดและกิจกรรมการพัฒนาโครงการ รวมทั้งศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง และดำเนินการ นำไปสู่การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ

บทคัดย่อ  : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าวังน้อย และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นต้น เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 และคณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยสามารถขนส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีระยะทางวางท่อรวมประมาณ 415 กิโลเมตร ประกอบด้วย (1) ท่อส่งก๊าซฯส่วนที่ 1 ขนาด 42 นิ้ว ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซฯจากสถานีต้นทางท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4 (GDF4) ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยังสถานีผสมก๊าซท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 (TP5MXS) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเนินพระ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร (2) ท่อส่งก๊าซฯส่วนที่ 2 ขนาด 42 นิ้ว ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซฯ จากสถานีต้นทางท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 (GDF5) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยังสถานี TP5MXS ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (3) ท่อส่งก๊าซฯ ส่วนที่ 3 ขนาด 42 นิ้ว ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซฯจากสถานี TP5MXS ไปสิ้นสุดที่สถานีผสมก๊าซ RA6 (RA6MXS) ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร และ (4) ท่อส่งก๊าซฯส่วนที่ 4 ขนาด 36 นิ้ว ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซฯจากสถานีควบคุมก๊าซ 5.6 ที่ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมก๊าซ BP4 (สถานี BP4) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร โดยพื้นที่ศึกษาในรัศมีข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 101 ตำบล 29 อำเภอ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี การออกแบบและก่อสร้างท่อของโครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในมาตรฐานการออกแบบ ASME B31.8 ใช้วัสดุท่อตามมาตรฐาน API 5L X65 โดยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว มีความหนา 20.62 มิลลิเมตร และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว มีความหนา 19.05 มิลลิเมตร ค่าความดันในการออกแบบเท่ากับ 1,250 psig ค่าความดันใช้งานสูงสุดเท่ากับ 1,250 psig โดยออกแบบให้มีความปลอดภัยใน Location Class 3 มีค่า Design Factor เท่ากับ 0.5 พื้นที่วางท่อส่วนใหญ่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก พบชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในระยะ 50 เมตร จากกึ่งกลางแนววางท่อ จำนวน 11 แห่ง และอยู่ในระยะตั้งแต่ 50-500 เมตร จำนวน 47 แห่ง วิธีการก่อสร้างสามารถออกแบบวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดได้เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.6 ของระยะทาง) ยกเว้นในช่วงที่พบจุดตัดทางน้ำ เส้นทางคมนาคม พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว เป็นต้น จะพิจารณาวางท่อด้วยวิธีดันลอด และวิธีเจาะลอด เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขุดเปิดพื้นที่

                 จากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นผลกระทบส่วนใหญ่จักเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง การกีดขวางการจราจร ของเสียจากคนงาน/กิจกรรมการก่อสร้าง น้ำทิ้งจากคนงาน/กิจกรรมการก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนผลกระทบในช่วงดำเนินการเป็นผลกระทบเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุด จึงกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการในระยะก่อสร้าง จำนวน 12 แผน (ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียง ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ด้านนิเวศวิทยาบนบก ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ด้านการจัดการของเสีย ด้านแหล่งศิลปกรรมและโบราณคดี ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน และด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) และแผนปฏิบัติการในระยะดำเนินการ จำนวน 2 แผน (ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)