ประกาศเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวพิชญ์สุกานต์ เมธีวัชรโสภณ กรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Protection Officer) ประจำ บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  5. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

นายทรงฤทธิ์ นนทนำ

กรรมการผู้จัดการ