00003

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA
 • เสื้อยูนิฟอร์ม

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษารายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำมาตรการแก้ไขป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประเภทโครงการสายส่งไฟฟ้า ของ กฟภ 
 • วางแผนงานลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูลโครงการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • ช่วยงานบริหารจัดการโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ชำนาญการ
 • ติดต่อประสานงานโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อัตรา                                

 • 2 อัตรา

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์และค่าความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่อนสอนได้ และขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ