00001

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนาม
 • เงินรางวัลประจำปี

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษารายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำมาตรการแก้ไขป้องกัน
 • และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA IEE SIA HIA EHIA ประเภทโครงการท่อส่งก๊าซฯ โครงการสายส่งไฟฟ้า โครงการอาคารพักอาศัย โครงการจัดการลุ่มน้ำ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • ติดต่อประสานงานโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูลโครงการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพฯ
 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา                                

 • 1 อัตรา

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์และความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี-โท วท.บ. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม / วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย หญิง
 • หากมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ